JUDr. Lubomír Polách

Advokát

IČO: 66217326, č.osv. ČAK 3239

e-mail: polach@advokati-cz.com

ID datové schránky: pe3gkgs

Vystudoval Právnickou fakultu University J. E. Purkyně (dnes Masarykovy univerzity)  v Brně, kde v roce 1987 promoval a následně získal titul doktora práv.  Advokátem je od roku 1996 a současně je zakládajícím členem této advokátní kanceláře.

Ve své advokátní praxi se věnuje zejména řešení právních vztahů k nemovitostem, věcným právům, bytovému spoluvlastnictví, právním vztahům při výstavbě, obchodním korporacím,  pracovněprávním záležitostem a zastupování územně samosprávných celků.

Specializace: obchodní právo, občanské právo, bytové právo, insolvenční právo, správní právo, pracovní právo, právo územních samosprávných celků.