Nabízíme služby v těchto odvětvích

POHLEDÁVKY

Umíme účinně vymáhat pohledávky za Vašimi dlužníky, ať již v soudním řízení či mimosoudně. Spolupracujeme se soudním exekutorem, aby vymožení pohledávky bylo co nejúčinnější.

ÚSCHOVY

Zejména při převodu nemovitostí uschováme kupní cenu na speciálním účtu do doby, než je nemovitost převedena. Můžeme Vám uschovat také listiny.

SMLOUVY, LISTINY

Připravíme Vám veškeré potřebné smlouvy jako je smlouva na prodej nemovitosti, darovací smlouva, zástavní smlouva, smlouva o zápůjčce,    smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o postoupení pohledávky či smlouvy atd.

SOUDNÍ SPORY

Budeme Vás zastupovat v soudním sporu, ať již v pozici žalobce či žalovaného, navrhneme Vám optimální postup, aby jste si nezvyšovali náklady řízení.

TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Jste-li obviněn z trestného činu, budeme Vás obhajovat, zvolíme nejvhodnější způsob obhajoby s ohledem na hrozící trest, příp. dojednáme dohodu o vině a trestu se státním zástupcem.

Jste-li poškozený v trestním řízení, uplatníme veškeré Vaše nároky na náhradu škody včetně nároku na náhradu nemajetkové újmy a vymůžeme Vám maximální odškodnění.

DOPRAVNÍ NEHODY

Zastupujeme zejména poškozené při dopravní nehodě nebo jejich příbuzné, kteří mohou uplatňovat nároky na náhradu škody a nemajetkovou újmu z důvodu poškození případně usmrcení při dopravní nehodě. Uplatníme za Vás nároky vůči pojišťovně viníka dopravní nehody a vymůžeme Vám maximální odškodnění.

ROZVODY, DĚTI

Budeme průvodcem Vaším rozvodovým řízením a řízením o svěření dětí do péče, pomůžeme Vám s majetkovým vypořádáním po rozvodu stanovením výživného i kontaktu s dětmi.

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Pomůžeme Vám při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, připravíme zápisy z valných hromad, sepíšeme listiny související s převodem obchodních podílů atd.

OBCE

Máme dlouholetou zkušenost při poskytování právních služeb územně samosprávným celkům, poskytujeme komplexní právní servis pro obce, zejména při výkonu samostatné působnosti obcí včetně řešení právních vztahů při správě obecního majetku.

NEMOVITOSTI, KATASTR

Pomůžeme Vám s veškerými transakcemi týkající se nemovitostí, nakládání s nimi a zápisem či výmazem v katastru nemovitostí v souvislosti s kupní smlouvou, darovací smlouvou, zástavní smlouvou, smlouvou o zřízení věcného břemene či služebnosti, prohlášením vlastníka apod.

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Máme zkušenosti s uplatňováním práv ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů, umíme řešit záležitosti související se vznikem, změnami či zánikem pracovního poměru.